28. listopadu–4. prosince 2023
Aktuální
vydání
48
Předchozí vydání
Hledat
Archivní článek

Test: znáte správné odpovědi

30. 6. 2005

|
Tisk
|

Vydání: 2005/27 Cyrilometodějské dvojčíslo, 30.6.2005

1) Cyrila a Metoděje vyslal na Moravu na základě předchozí žádosti knížete Rastislava

a) papež Mikuláš I.

b)  byzantský císař Michael a patriarcha Fotios

c)  soluňský kníže Pribina

2) Cyril je nazýván také Konstantin, protože

a) Cyril je jeho mnišské jméno, které přijal až krátce před smrtí

b) Cyril je počeštěné jméno Konstantin

c) Cyril je jeho křestní jméno a Konstantin původní pohanské

3) „Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih / a nemohou bojovati bez zbraní / s protivníkem našich duší, / uchystáni za kořist věčné muky...“ Tento úryvek je:

a)  z Metodějovy básně Zakon sudnyj ljudem

b) ze slavného liturgického zpěvu Cyrila a Metoděje Exsultet

c)  z Proglasu, veršované předmluvy ke čtyřem evangeliím, jejíž autorství je připisováno Cyrilovi

4) Metoděj byl později také uvězněn

a)  bavorskými biskupy v jednom švábském klášteře

b)  knížetem Rastislavem, když kázal proti jeho mravům

c) Turky, když dobyli Byzanc

5) Svatá Ludmila byla uctívána také jako

a)  patronka babiček

b)  patronka kajícníků na šibenici

c)  patronka vinařů

6) Ludmilu nechala zavraždit její snacha

a)  Drahomíra

b)  Kunhuta

c) Dorota

7) Autorem sochy sv. Václava na Václavském náměstí v Praze je

a) Jan Štursa

b)  Mikoláš Aleš

c) Josef Václav Myslbek

8) Svatý Vojtěch byl

a) prvním biskupem slovanského původu v Čechách

b) prvním pražským arcibiskupem českého původu

c)  posledním Přemyslovcem a prvním českým biskupem

9) Známá triumfální cesta ostatků sv. Vojtěcha Čechami a Moravou, kdy se k světci přihlásila většina národa, proběhla

a) v roce 1935

b) v roce 1938

c) v roce 1947

10) Svatý Prokop založil

a)  klášter Porta Coeli

b)  sázavský klášter

c)  břevnovský klášter

11) Jan Milíč z Kroměříže je

a) známý autor duchovních spisů, např. Sieť viery pravé

b) známý kazatel a reformátor za Karla IV.

c)  kroměřížský kantor a hudební skladatel

12) Arcibiskup Jan z Jenštejna se dostal do vážného konfliktu s králem Václavem IV. kvůli

a) hájení církevních svobod

b)  působení mistra Jana Husa

c)  královu podvádění v kostkách

13) Jan Nepomucký byl

a)  vyhledávaným poutním zpovědníkem a kazatelem

b)  holešovským farářem a zpovědníkem královny Žofie

c)  generálním vikářem arcibiskupa Jana z Jenštejna

14) Autorem básně: „Svatý Jene z Nepomuku / drž nad námi svoji ruku / by nám Bůh dal, co dal tobě / náš by jazyk neshnil v hrobě“ byl:

a) Václav Renč

b)  František Palacký

c) Karel Havlíček Borovský

15) Mistr Jan Hus se dostává do otevřeného konfliktu s apoštolskou stolicí

a) svou kritikou morálního stavu kněžstva

b) svým vystoupením proti papežově odpustkové bule

c) svým výrokem, že papež je Antikrist

16) Basilejská kompaktáta, které byly úmluvou mezi císařem a českými stavy, jež ukončila období husitských válek v Čechách, byly slavnostně vyhlášeny 5. července 1433

a) na Basilejském sněmu v Basileji

b) na Staroměstské radnici v Praze

c) na náměstí v Jihlavě

17) Rudolfův Majestát

a)  dovoloval českým stavům i jejich poddaným svobodně vyznávat Českou konfesi

b) byl císařský zákon, který chránil židovskou menšinu v Čechách

c) bylo označení chráněného území na císařském dvoře Rudolfa II., který ve své době poskytoval útočiště různým pokoutním astrologům, alchymistům, pěstitelům magie aj.

18) Jan Amos Komenský zemřel roku 1670 jako exulant

a)  v polském Lešně

b)  v anglickém Londýně

c)  v holandském Amsterodamu

19) Mezi významné české autory barokní duchovní poezie patřili

a) Adam Václav Michna z Otradovic, Bohuslav Balbín, Jan Dismas Zelenka

b) Adam Václav Michna z Otradovic, Bedřich Bridel, Felix Kadlinský

c) Adam Václav Michna z Otradovic, Jan Blažej Santini, Josef Mysliveček

20) Velké zásluhy na rozvoji cyrilometodějského kultu na Moravě, na rozkvětu Velehradu i Svatého Hostýna měl

a) biskup Josef Hlouch

b)  arcibiskup Antonín Cyril Stojan

c)  kardinál František Tomášek

21) První diplomatické vztahy mezi Československem a Vatikánem byly navázány

a) v roce 1920

b) v roce 1928, tzv. modus vivendi

c) v roce 1990

22) Na velehradské pouti se pravidelně udělují ocenění, mezi něž patří Řád sv. Cyrila a Metoděje. V roce 2002 ho získal

a) Bohumil Vít Tajovský

b) Tomáš Špidlík

c) Jiří Reinsberg

* * *

Správné odpovědi:1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6a, 7c, 8a, 9c, 10b, 11b, 12a, 13c, 14b, 15b, 16c, 17a, 18c, 19b, 20b, 21a, 22b

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou